មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញបាននាំយកសំភារះមួយចំនួន ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសាន់គរ


មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញបាននាំយកសំភារះមួយចំនួន ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសាន់គរ

មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញបាននាំយកសំភារះមួយចំនួន ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសាន់គរ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ក្នុងឱកាសនោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញ មានមតិសំណេះសំណាល“ការជួយចែករំលែកនេះកើតចេញពីឆន្ទះ និងក្តីស្រឡាញ់របស់មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញ ដើម្បីសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងជួបការខ្វះខាត តាមទីជនបទដាច់ស្រយាល ដែលកំពុងសិក្សា ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ មានលំនឹងហើយយល់ ពីតម្លៃ នៃការសិក្សា មិនបោះបង់ចោលសាលារៀន”។