ហេតុអ្វីភ្នែករបស់អ្នកលឿង?


ហេតុអ្វីភ្នែករបស់អ្នកលឿង?

មានកត្តាមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងមូលហេតុដែលធ្វើអោយភ្នែកលឿង៖
◾️ជម្ងឺខាន់លឿង
◾️រលាកថ្លើម
◾️ការស្ទះបំពង់ទឹកប្រម៉ាត់
◾️ជម្ងឺថ្លើមដែលមានជាតិអាល់កុល
◾️ក្រិនថ្លើម
◾️គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រម៉ាត់