ទំនាក់ទំនង

HS Building

អាស័យដ្ឋាន

#B2-090,Street Diamond Island , Sangkat Tonle Bassac , Khan Chamkarmon , Phnom Penh.

លេខទំនាក់ទំនង

(+855) 23 902 010
‌(+855) 89 638 638

អ៉ីមែល

info@housheng.com.kh

ម៉ោងធ្វើការងារ

ថ្ងៃច័ន្ទ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃអង្គារ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃពុធ / 09:00AM – 18:00PM
ព្រហស្បតិ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃសុក្រ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃ​សៅរ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃអាទិត្យ / 09:00AM – 18:00PM

GET IN TOUCH

We commit to respond within 24 hours. Your question is important to us!