វេជ្ជសាស្ត្រ Refraction​ និង Optometrist

វេជ្ជសាស្ត្រ Refraction និង Optometrist

សេវា​ឯកទេសចក្ខុមាត្រសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើង គឺ​យោងទៅតាមស្ថានភាព ជាក់ស្តែងរបស់ចក្ខុមាត្រការីនីមួយៗ​ ​​រួមបញ្ចូលទាំង​ ការពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីន ស្វ័យប្រវត្តិ(Autorefraction) និង ការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បន្ថែមពីចក្ខុមាត្រ ការី (Subjective refraction ) ដើម្បីផ្តល់ជូនវវេជ្ជបញ្ជាមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាម មុខងារគំហើញរបស់អ្នកជំងឺ។

គម្រោងចក្ខុមាត្រសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្ត​រួមមាន:​ វាស់សម្ថ ភាពមើលឃើញ(​​​​VA) , Objective Retinography and assisted computer optometry, binocular refractive balance, eye position examination,ការធ្វើតេស្តរក ភ្នែកស្រលៀង , វាស់ចំងាយប្រសីភ្នែក, ដាក់ Contact lens , តេស្តទៅលើគំហើញពណ៏, តេ ស្ត Stereo vision test and non-contact eye Pressure ជាដើម ។​ រួមបញ្ចូលទាំង: លែនពិសេស ប្រើពេលយប់ ព្រឹកដោះចេញដោយមិនចាំបាចប្រើជាប់ដូចលែ នធម្មតា(Ortho-k Keratology Lens), ដងវ៉ែនតា, កញ្ចក់វ៉ែនតា ។