ពិនិត្យភ្នែកជាមួយនឹងឧបករណ៏ទំនើប


ពិនិត្យភ្នែកជាមួយនឹងឧបករណ៏ទំនើប

ជាម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធភ្នែកទំនើបដោយមិនចាំបាច់ប៉ះភ្នែកផ្ទាល់។​ វាជាឧបករណ៍វាស់សម្ពាធក្នុងភ្នែកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនចាំបាច់ប៉ះផ្ទាល់ទៅនិងអ្នកជំងឺវាផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវភាពងាយស្រួលបំផុត។ វាអាចវាស់និងគណនាសម្ពាធក្នុងភ្នែកបានដោស្វ័យ ប្រវត្តិសមស្របនឹងបច្ចេកវិទ្យា។