ផ្នែកឯកទេសភ្នែកកុមារ

ផ្នែកឯកទេសភ្នែកកុមារ

គំហើញ គឺជាមុខងារ​មួយដែលមានសារ:សំខាន់នៃធ្មួលវិញ្ញាណក្នុងសរីរាង្គ កាយមនុស្ស ហើយ ការទទួលពត៌មានច្បាស់លាស់​ ៨០%​នៃពិភពខាងក្រៅគឺ បានមកតាមរយះការមើលឃើញដោយភ្នែក​ ។ កុមារដែលមានអាយុ​ចាប់ពី​ ០-៦ឆ្នាំ គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃការ​វិវត្តន៍​សមត្ថ ភាព​ភ្នែករបស់ពួកគេ (Child’s vision development )។

ជំងឺភ្នែក លើកុមារមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការ​វិវត្តន៍សមត្ថភាពភ្នែក​របស់កុមារ​ ។ ដូចច្នេះ ក្នុង​អំឡុង​ពេលនៃការលូតលាស់​ភ្នែករបស់កុមារនេះ (Child’s vision development​ stage) វាពិតជាជះឥទ្ធិលក្នុងការរស់នៅ​​​របស់កុមារ​ ប្រសិន​បើ គ្មានការពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺភ្នែកទាំងនេះទាន់ពេល​ទេ​ ហើយអាចបណ្តាលអោយពិការភ្នែកជារៀងរហូត​ ។

ដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលជំងឺ​ភ្នែកលើកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត​ មន្ទីរពេទ្យ​យើងខ្ញុំ បានបង្កើតអាគារពិសេស​សម្រាប់ផ្នែកឯកទេសជំងឺ​ភ្នែកកុមារ​ ដើម្បី ដោះស្រាយរាល់តំរូវការលើ ជំងឺភ្នែកតំណពូជរបស់កុមារ​ ជំងឺ​បាតភ្នែកកុមារ (Pediatric Vitreoretinal disease)​ ជំងឺភ្នែក​ស្រឡេវ​លើកុមារ​ ឬយុវវ័យ​ ជំងឺ​ភ្នែកខ្ជិល (Amblyopia), ម្ញ៉ូប (Myopia), Diplopia និង​ ជំងឺភ្នែកកុមារផ្សេងៗទៀត ។

ចំពោះជំងឺភ្នែក​ ដូចជា​ញ៉ាក់ភ្នែក​ខ្លាំង​ គ្រូពេទ្យ​ឯកទេសផ្នែកជំងឺភ្នែកកុមារនឹងជ្រើស រើសយកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ​សមស្រប សម្រាប់វិធីព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺភ្នែកនីមួយៗឱ្យបាន យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ ។